Miljö & Hållbarhet över tid

Miljö

MILJÖ & HÅLLBARHET ÖVER TID

Målmedvetet arbetar vi för att ständigt kunna erbjuda badrumsprodukter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Tillsammans med våra skickliga designers och konstruktörer antar vi utmaningen att utforska nya tekniker och hållbara material för att nå våra högt ställda krav. Vi har produkter bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen samt listar dem i Svanens Husportal.

MILJÖBEDÖMNINGAR

Vår strävan är att ständigt minimera miljöpåverkan från våra produkter och vårt emballage. Självklart följer vi oss efter obligatoriska direktiv som REACH, RoHS och WEEE vilket innebär att vi har kontroll över lagarna för kemikalieanvändning och hantering av elkomponenter. Vi är anslutna till FTI, Gröna punkten och El-kretsen för att säkerställa att våra produkter och vårt emballage tas om hand på bästa sätt när de inte används längre. Vi har produkter bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen samt listar dem i Svanens Husportal.

SUNDAHUS BEDÖMDA PRODUKTER

Vi har produkter bedömda av SundaHus, en oberoende tredje part som systematiskt arbetar för ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen. Våra produkter finns i SundaHus Miljödata.

BYGGVARUBEDÖMINGEN

Vi har produkter bedömda av Byggvarubedömningen. De bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

ROHS

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna genom att ersätta och begränsa de farliga kemiska ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning. För att efterleva detta direktiv arbetar vi kontinuerligt med teknisk dokumentation, CE-märkning, Declaration of Conformity och att märka upp alla produkter enligt gällande standard.

FSC-märkt papper

Vår katalog trycks på FCS-märkt papper. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Gröna Punkten

Den Gröna Punkten visar att förpackningsavgift­en är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. Den är även en symbol för insamling och återvinning av förpackningar. Samtliga förpackningar hos oss är märkta med Gröna Punkten.

Fti

Vi är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.